Уян сэдьхэлдээ урма бадараажа

Монгол туургата арадууд олон зуугаад жэлэй хугасаада баяр баясхалантай, мүн уйдхартайшье сагтаа морин хуурайнгаа аялгата хүгжэмөөр уян сэдьхэлдээ урма бадараажа байгаа
Эрдэни Раднаев,Буряад Үнэн
148

Мүнөөдөө Буряадтамнай хүгжэмэй энэ зэмсэгые «Хадор» эмхи бүтээдэг юм байна. Һүүлэй хэдэн жэлэй хугасаада эрдэм шадабарияа эршэдүүлжэ, олохон морин хуур дархалаа юм. Арадай Хуралай hунгамалнууд арадай наадхуурнуудай үйлэдбэреэр hонирхоо.

Угhаа уран гартай модошо дархан Андрей Хамаганов хара багаhаа эсэгэеэ дахажа, ажабайдалдаа хэрэглэхэ зэр зэмсэг, унаагайнгаа шарга, тэргэ бүтээжэ, уран дарха хэхэ түрүүшын дүршэл абаhан байха. Нааданхайнуудаашье модоор һиилэжэ наадаhаар үндыгөө. Мүнөө болоходо, тэрэ хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалха хуби заяатай. 2017 ондо эмхидхэгдэhэн «Хуурайм наадан» гэhэн можо хоорондын урилдаанай «Эрхим дархан» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэhэн юм. Шэдитэ гартан Очиржап Доржиевич Жамбаловай шаби, элдэб газараар ябажа, hургуули гаража, мүнөө болоходо, хуур, сууха хуур болон бусад зэмсэгүүдые эрхимээр дархалжа hуранхай.

Бэлигтэй Андрей Хамагановые «Хадор» эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Доржиев татажа, уран гартанай оньhо, нюусые даажа абаад ябаха эрхэ хүртүүлhэн юм. Тус эмхиин бүтээлнүүд суурхажа, холо ойгуур наймаалагдана. Үхибүүд, оюутад тэдэнэй бүтээһэн хуурые татажа, уран шадабарияа мүлинэ гээшэ.

Хүгжэмэй зэмсэгүүдые дархалхада, тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэ, хуу өөрын онсотой, оньhотойшье. Энэ хэрэгээ саашань үргэлжэлүүлгэдэнь туhа хэрэгтэй болобо. Дархалдаг станогынь зургаан жэл соо хуушараа, байшан мастерскойнь таарахаяа болибо.

- Энэ хэрэгтэ сэхэ мүнгэ дамжуулжа шадахагүй байнабди. Уласай бүхы hургуулинуудта, хүгжэмэй колледждо зорилгото захил хэжэ, дэмжэхэ аргатайбди, - гэжэ Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Сергей Дорош тэмдэглэнэ.

Морин хуурай “инсагаалхада”, хэнэйшье зүрхэн шэмшэрэн хөөрэжэ, омогорхол баяраар халижа, сэнхир аласууд руу далита эмнигээрээ дүүлихэ мэдэрэлдэ абтахал гэжэ хэлсэдэг. Хүнэй сэдьхэл зүрхые хүдэлгэхэ шэдитэй морин хуурай эгшэг аялга шагнахадаа, аялга дуунайнь бүхы юртэмсын хизааргүй уудамтай жэгтэй холбоотой байһые гайхан мэдэрдэгбди. Мүнөө сагта урданаймнай юумэн hэргэжэ, айл бүхэн гэртээ морин хууртай байхые оролдожо эхилээ. Арадаймнай сэдьхэлээ тэниилгэжэ, зүрхэеэ уяруулжа ябаhан шэдитэ зэмсэгээ дэмжэел даа.

Читайте также