Иимэ нэрэтэй түсэл Буряад Уласай Соёлой яаман, уласай Уран бэлигтэнэй түб бэелүүлжэ эхилбэ
Алтан энэ дэлхэйе шэнжэлхын урда тээ өөрынгөө досоохи байдал, хэн гээшэбиб гээд ойлгохо шухала
Показать еще